Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 27. 5. 2018.

Prezentace.

Schůze se účastnilo 16 vlastníků a spoluvlastníků s platnými 14-ti hlasy. Pro schopnost se usnášet by bylo nutno mít 19 a více hlasů z 36 možných hlasů. Dle ustanovení stanov čl. VII. odstavec 10 nejsme schopni se usnášet ani volit.

Schválení programu.

Vzhledem k malé účasti a prezenci byl vypuštěn bod volby nového výboru.

 

Hospodaření Společenství v roce 2017.

zůstatek ve FO z roku 2016: 656 133,77 Kč

příjmy včetně úvěru 2 700 00 Kč : 3 179 382,52 Kč

výdaje ( 52 faktur): 3 710 249,24 Kč

zůstatek FO k 31. 12.2017: 125 267,05 Kč

fond oprav k 27. 5.2018: cca 117 000 Kč

náklady na lodžie včetně úroku z úvěru: 3 522 219,62 Kč

náklady na 1 lodžii: 97 839,43 Kč

 

Plánované akce v roce 2018.

Výměna vodoměrů s dálkovým odečtem cca za 69 000 Kč, dle dohody bude požadováno dle nabídky PAMEX v termínu září-říjen 2018.

Oprava hromosvodů cca 5000 Kč, poslední revize nalezla 2 závady.

Pro rok 2019 revize domácích telefonů a jejich inovace.

Diskuze.

Upozornění na činnost kavek na střeše. U prasklých tašek si budují hnízda, nebezpečí zatékání do domu. Během roku prověřit. Zajistí Pugner. Možnost používat schůdky, po použití vracet do kotelny.Čistit tzv. gajgry u okapových svodů , při zanesení je nebezpečí zatékání dešťové vody do domu.Reklamace na lodžie řešit individuálně s firmou REVITmont s.r.o. Garance je dle smlouvy 60 měsíců od listopadu 2017.Bohužel ani nás nemine humbuk kolem ochrany osobních údajů označovanou „GBPR“. To se týká hlavně našeho správce RK PAMEX, který pracuje s našimi osobními údaji. Mezi správcem osobních údajů SVJ a zpracovatelem osobních údajů RK PAMEX musí být uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů. Tuto smlouvu pro nás RK PAMEX momentálně připravuje.

zapsal: Ing. Pugner

Ve Žďáru nad Sázavou

27.5.2018

Zápis ze shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků pro dům č. p. 1911-1915 Žďár nad Sázavou ze dne 19. 2. 2017

Prezence.

Schůze se zúčastnilo 24 vlastníků a spoluvlastníků, kteří vlastní nadpoloviční většinu hlasů dle prezenční listiny. Celkový počet hlasů je 5890 z 10000. Tím je splněna podmínka usnášet se.

Informace o postupu akce lodžie.

Přítomní byli seznámeni se smlouvou o dílo č. 012017 s firmou REVITmont s.r.o. Na provedení realizace betonových lodžií. Realizace bude zahájena nejdříve 1.3.2017, po nabití právní moci a ukončena nejpozději 31.8.2017. Cena díla je 3 200 100 Kč vč. DPH.

 

Pro finanční zajištění stavby byl uzavřen úvěr na částku 2 700 000 Kč. Zbytek ceny díla bude uhrazen z vlastních prostředků fondu oprav a údržby společenství. Úvěr je úročen fixní úrokovou sazbou ve výši 1,08 % p.a.. Měsíční anuitní splátky jsou 31 244,89 Kč. První splátka je splatná 22. 9. 2017, poslední 24. 2. 2025. Závazková provize je ve výši 0,10 % p.a. .Veškeré ostatní poplatky jsou nulové.Postup prací je přílohou tohoto zápisu.

Dále byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v důsledku zasahování lodžií do pozemku Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení – resp. převzetí dokončené stavby, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Platba 12 100 Kč dle faktury je provedena převodem z účtu s datem splatností 9. 3. 2017.

Protože pro další stavební řízení je požadováno zplnomocnění pro zástupce Společenství je navrženo následující usnesení:

V souladu se schválenými stanovami z 24. 5. 2015 a zápisem v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl S, vložka 5257, shromáždění Společenství vlastníků pro dům č. p. 1911-1915 ve Žďáru nad Sázavou zplnomocňuje předsedu výboru Ing. Miroslava Pugnera k zastupování všech vlastníků a spoluvlastníků uvedených v katastru nemovitostí, ve věci stavebního řízení o povolení vyjímky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Usnesení bylo přijato všemi přítomnými.

Požadovaný správní poplatek 5 000 Kč je proplacen převodem z našeho účtu.

Hospodaření Společenství s fondem oprav a údržby v roce 2016.

Údaje jsou dle evidence předsedy. Přesné údaje budou k dispozici v dubnu od správce PAMEX.

Příjmy: cca 958 000 Kč včetně zůstatku z roku 2015

Výdaje: cca 720 000 Kč

Větší výdaje byly ústně sděleny na Shromáždění.

Volba výboru Společenství vlastníků.

Protože nebyl předložen návrh členů na volbu nového výboru, přítomní schválili pokračování funkce stávajícího výboru. K jeho práci nebyly žádné připomínky.

Přílohy: prezenční listina – nebude vyvěšena, postup prací na BD

Vše také na www.dumacko.estranky.cz

Zapsal: Ing. Pugner, předseda výboru

Ve Žďáru nad Sázavou

20. 2. 2017


Zápis ze Shromáždění vlastníků z 22. 5. 2016.

1. Prezence vlastníků.

Dle prezenční listiny se schůze účastnilo 25 vlastníků s právem hlasovat. Jedná se o nadpoloviční většinu vlastníků, kteří mají většinu vlastnických podílů 6475 z 10000. Shromáždění je schopné se usnášet.

 

2. Na zahájení schůze byli přítomní seznámeni s programem, který byl přijat.

 

3. Hospodaření s fondem oprav v roce 2015.

 

Převod fondu z roku 2014 617 370 Kč

Příjmy do fondu celkem 2015 478 606 Kč

Výdaje z fondu celkem v 2015 616 051 Kč

Zůstatek ve fondu k 31. 12. 2015 482 430 Kč

Z toho ve spořicím účtu 234 146 Kč

Zůstatek v pokladně 8 562 Kč

 

Vybrané výdaje:

Splátka úvěru 264 159,72 Kč

Nájem paní Š. 33 852 Kč

Seřízení starých domovních dveří 2 374 Kč

Notářský poplatek 5 777 Kč

Tisk stanov (36 kusů) 1 906 Kč

Nové plastové domovní dveře 5ks 209 964 Kč

Pojistka domu 8 856 Kč

Odměna výboru za 2013-2015 22 890 Kč včetně daní

 

Finanční hospodaření bylo schváleno bez připomínek včetně odměny výboru.

 

4. Zpráva revizní komise.

Revizní komise navrhuje pro předsedu odměnu 1 000 Kč měsíčně , pro místopředsedu 500 Kč, tak jak je to v jiném společenství. Vlastníci schválili odměnu pro předsedu 1000 Kč měsíčně, pro ostatní členy výboru 500 Kč měsíčně s tím, že výplata bude prováděna jednorázově ročně.

 

5. Informace a připomínky předsedy.

- nová mandatorní smlouva s PAMEXEM platná od 1. 4. 2016

-pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev, roční poplatek 1 700 Kč

-v létě bude SATT budovat novou přípojku kabelovky optickým kabelem v původním přípojným místem, zajistit přístup do sklepa

- při výměně vodoměrů instalovat dálkově odečitatelné, jsou dražší, ale přesnější, odpadne fyzické odčítání (asi za dva roky- poslední výměna 2013)

- nezapomínat zavřít dveře po aretaci (viz problém vchod 42)

- číst zápisy ze schůzí!

- velmi důležitá je účast na schůzích!

6. Úkoly z minulého shromáždění (24. 5. 2015)

Zajištěny nové plastové vchodové dveře. Zatím bez problémů.

 

7. Akce na léta 2016 – 2017.

Usnesení pro letošní rok:

Zpracovat návrh na realizaci lodžií pro všechny bytové jednotky, to je 36 kusů. Hrazení z fondu oprav formou investičního úvěru bez navýšení měsíčních plateb do fondu. Poptat stavební firmy na projekt, realizaci a cenovou nabídku. Dále vybrat banku na poskytnutí investičního úvěru. U vybrané stavební firmy zajistit smlouvu o dílo s realizací v roce 2017. Realizace je podmíněna písemným souhlasem všech vlastníků bytů.

Zodpovídá výbor společenství.

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými vlastníky.

8. Závěr.

Koncem roku nebo na počátku příštího svolat Shromáždění vlastníků pro informaci realizace usnesení k Lodžiím.

Dále koncem roku končí mandát současného výboru. Měla by být provedena volba nového nebo doplnění stávajícího po rezignaci členů výboru. Prosím připravte si kandidáty do nového výboru.

Děkuji všem přítomným za účast a není jim lhostejné, co se v našem Společenství děje.

 

 

Zapsal. Ing. Pugner

22. 5. 2016

 

 

 

 

Zápis ze Shromáždění vlastníků z 24. 5. 2015.

1. Prezence vlastníků.

Dle prezenční listiny se schůze účastnilo 20 vlastníků s právem hlasovat. Jedná se o nadpoloviční většinu vlastníků, kteří mají většinu vlastnických podílů. Shromáždění je schopné se usnášet.

2. Na zahájení schůze byli přítomní seznámeni s programem, který byl přijat.

3. Přítomní byli seznámeni s podstatnými změnami stanov, které byly zapracovány do nových stanov v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Další proces je kompetenci notářky JUDr. Hany Hornyšové ve spolupráci s navrhovatelem Ing. Pugnerem, předsedou Výboru Společenství.

Pro přijetí nových stanov hlasovalo všech 20 vlastníků, nikdo nebyl proti.

4. Hospodaření Společenství za rok 2014.

Tvorba a výdaje fondu oprav (FO) k 31. 12. 2014:

Převod FO z roku 2013 ....801 265,61 Kč    

Příjmy do FO  ...................475 356,- Kč

Úroky z běžného účtu ........585,50 Kč            

Úroky ze spořicího účtu ....1 049,38 Kč

Příspěvek města (sgrafita)...12 500. - Kč        

Dotace ČSOB (z úvěru)  ...... 7 552,91 Kč

Celkem příjmy .................. 497 043,79 Kč

Celkem výdaje .................  680 938,84 Kč

Zůstatek ve FO k 31. 12. 2014     617 370,50 Kč    

Z toho spořící účet ....................  443 866,51 

5. Revizní zpráva konstatuje bezproblémové hospodaření s výjimkou nedodání podkladů na vyúčtování prádelny. Bude řešeno společně za rok 2015.

6. Vlastníci byli seznámeni s Průkazem energetické náročnosti budovy (tzv. energetický štítek), který byl zpracován Ing. Pohankou.

7. Diskuze

Vzhledem neustálým problémům s domovními dveřmi (deformace rámů, opakované seřizování bez trvalejšího efektu, praskání pantů, nemožnost zamykání dveří na noc atd.), což má za důsledek otevřený „průchoďák“a usnadnění příchodu nekalých živlů, byl navržen a schválen následující záměr:

Zajistit výměnu domovních dveří za plastová s příslušenstvím u firmy Plastikov, s.r.o. Jihlava, která se osvědčila při výměně sklepních okýnek a balkonových dveří za plastová.Dále při informativní poptávce v roce 2014 nabídla nejnižší cenu ze tří poptávaných společností.

Hlasování: pro 18 hlasů                 proti 2 hlasy       zdržel se          usnesení schváleno

Chodbové osvětlení:

Na odstranění poruch bude pozván pan Šabart   , pokud budou místa lokalizována a určená závada (nesvítí vůbec, svítí celou noc). Tyto informace předejte prosím Ing.Pugnerovi do konce května 2015, který to zařídí.

Dále projedná možnost postupné instalace spolehlivějšího systému světel a inteligentnímu přístupu k výměně prasklých žárovek.

Byl vznesen dotaz, jak to bude s možnou realizací balkonů k jednotlivým bytům. Pokud by realizace byla odsouhlasena všemi přítomnými (viz stanovy), neobejde se bez investičního úvěru. Pokud budeme splácet stávající úvěr (do 8/2016) nepřichází další úvěr v úvahu. Po tomto termínu lze uvažovat o akci balkonů.

8. Předání přeplatků. Vzhledem k tomu, že předání bylo inzerováno na nástěnce měsíc, dost lidí tuto možnost ignorovalo. Nepředané peníze vyzvedněte u pokladní paní Katolické večer, vchod 40. Asi bude příště lepší předávat přeplatky na PAMEXU.

Děkuji všem přítomným za účast.

Vše na webu: www.dumacko.estranky.cz

Zapsal: Ing. Pugner

25. 5. 2015


Zápis ze Shromáždění vlastníků z 29. 5. 2014

Společenství pro dům č. p. 1911 – 1915 ve Žďáru nad Sázavou 3
 
 
1.) Prezence vlastníků. Přítomno 18 vlastníků s právem hlasovat dle prezenční listiny. Protože se dle stanov nejedná o většinu členů, kteří mají většinu hlasů (to je alespoň 19), není Shromáždění usnášení schopné. Jedná se pouze o informativní schůzi přítomných zodpovědných vlastníků.
 
2.) Předání přeplatků. Byly předány přeplatky přítomným plátcům služeb. Ostatní si mohou hotovost převzít u ing. Pugnera nebo paní Katolické do konce května.
Na svůj účet byl přeplatek připsán u ostatních, kteří o to požádali k 26. 5. 2014.
Žádný plátce služeb, který má nedoplatek, na místě jej neuhradil. Nutno jej uhradit do konce července 2014 na PAMEXu dle stanov.
 
3.) Hospodaření Společenství. Jmenovitě se jedná o fond oprav a údržby (FO). Údaje v Kč.
Zůstatek FO z r. 2012 1 251 916,11
Celkem příjmy 2013 1 249 752,74
Celkem výdaje 2013 1 700 403,24
Příjmy mínus výdaje -450 650,50
Ve FO bylo k 31. 12. 2013 801 265,61
------------------------------------------------------------------------------------------
Stav FO k 1. 5. 2014 703 684,61
------------------------------------------------------------------------------------------
Stanovisko k Revizní zprávě.
Je v ní uveden problém s úhradou dluhu bytu č. 7 na úhradách plateb v roce 2011. Provedl jsem rozbor postupu při řešení tohoto manka či údajného „kostlivce ve skříni společenství“. Podle mého názoru je vše pořádku a společenství nemá žádnou pohledávku. Problém řeší Dohoda o uznání dluhu a způsobu jeho splácení z 19. 11. 2011 mezi nájemcem a nájemníkem. S tímto názorem nesouhlasí revizorka účtů a bude jej řešit na PAMEXu.
 
4.) Kontrola námětů k řešení z minulého zápisu.
Vymalování schodišť a chodeb – realizováno firmou DUHA-COLOR, vybranou ze čtyř poptaných. Cena byla 36 869. - Kč včetně DPH.
Práce byly další zakázkou rozšířeny na vymalování chodeb sklepů toutéž firmou za 21 712. - Kč.
Obě zakázky byly provedeny profesionálně, kvalitně, v dohodnutých termínech a přijatelných cenách.
Trvají náměty:
- Osvětlení vchodových dveří vybraných vchodů do sklepa
- Nové vchodové dveře
- Domácí telefony, ovládání dveří
- Nová chodbová světla
- Stojany do koláren a kočárkáren
- Rozšíření parkoviště před domem (investor MěÚ)
 
5.) Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. a Společenství.
Základním dokumentem činnosti Společenství jsou Stanovy, které nekolidují se zákoníkem např. §1206, 1214 a další. Naše stanovy jsou odsouhlasené a platné od roku 2006 a není nutné je měnit. Stanovy a zákoník jsou přístupné, kromě jiného na webu www.dumacko.estranky.cz .
 
6.) Různé.
Problém ilegálního ukládání věcí do společných prostor kotelny, prádelny a kočárkáren. Jedná se o demontovanou kuchyňskou linku, radiátor, obaly od televize a jiné. V kolárně v přístavku 38 je již léta část obývací stěny. Dochází tím k porušování Domovního řádu a jiné využívání společných prostor bez schválení Společenství. Pro tyto věci mají sloužit vlastní sklepy, které vlastní příslušné byty, nebo odvoz nepotřebného do sběrného dvora.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud nebudou do konce června 2014 tyto „uschovávky“ odstraněny, zajistím specializovanou firmou na vyklízení společných prostor na odvoz do sběrného dvora na náklady vlastníka. Nechtějte, abych požádal „kriminální ústřednu“ na zjištění vlastníka. Děkuji za pochopení.
 
V diskuzi byl podán námět na rekonstrukci hlavního přívodu vody, který je v havarijním stavu. Jde podstatě o opravu, která nepodléhá závaznému usnesení Společenství.
Dále byl podán návrh na úpravu podlah sklepa a společných prostor. Do budoucna výměna dveří společných prostor. Na tyto akce nebylo možné závazné usnesení- viz ad1 zápisu.
 
Všichni přítomní odsouhlasili doplnění kontrolní a revizní komise o paní Pavlínu Havelkovou, která souhlasí s návrhem a není proti uveřejnění na stránce www.dumacko.estranky.cz . Nebylo nutné hlasování, vzhledem k tomu, že se nejedná o člena výboru.
 
Informace o trendu cen energií:
Vodné, stočné r. 2006 49,90 Kč / m3 DPH 14%
r. 2013 84,40 Kč /m3 DPH 15%
r. 2014 88,40 Kč /m3 DPH 15%
----------------------------------------------------------------------------------------
Teplo r. 2006 365,23 Kč /GJ DPH 14%
r. 2013 455,67 Kč /GJ DPH 15%
r. 2014 417,45 Kč /GJ DPH 15%
 
6.) Závěr.
Vzhledem k tomu, že se neúčastnili členové, kteří mají většinu hlasů, to je alespoň v našem případě 19, nebylo Shromáždění schopné závazného usnesení. To je též díky několika vlastníkům, kteří mají dva byty a neustále se vyhýbají účasti. To je smutné.
Děkuji všem zodpovědným vlastníkům za účast.
Zápis bude též na www.dumacko.estranky.cz .
 
Přílohy (nebudou vyvěšeny)
Prezenční listina
Zápis z revize účtů
 
Zapsal: Ing. Pugner
30. 5. 2014

Zápis ze Shromáždění vlastníků z 16. 5. 2013

1.) Prezence přítomných vlastníků.
Přítomných vlastníků a spoluvlastníků 21, z toho 20 vlastníků s právem hlasovat pro usnesení.
Byla splněna podmínka pro možnost Shromáždění se usnášet.
 
2.) Přeplatky za služby v r. 2012.
Bylo provedeno předání přeplatků za služby v roce 2012.
Nedoplatky nutno uhradit v PAMEXu do konce června. Potom budou vymáhány dle zákona s penále 2,5 promile za každý překročený den z dlužné částky.
 
3.) Finance
K 31.12.201 byl zůstatek na fondu oprav a údržby (FO) 1 251 916,11. Od ledna 2013 bylo převedeno na spořicí účet 900 tis. Kč. Celkové výdaje z fondu činily 210 905,87 Kč.
 
Pokud z minulého roku existují resty v platbě za služby a do FO, je nutno doložit jejich splacení, nebo je uhradit do konce června 2013 na RK PAMEX. Z tohoto důvodu byla pozastavena výplata přeplatku služeb za r. 2012 dlužníka. Pokud se tak nestane, zajistí RK PAMEX předžalobní upomínku s náhradním termínem úhrady. Nebude-li ani potom dluh vyrovnán, bude dlužná částka vymáhána soudně. Je třeba si uvědomit, že nutnost dodržovat stanovy, zvláště článek XIV – Práva a povinnosti člena společenství, odstavec 2b a 2c. Prosím, nedejte šanci soudům a exekutorům kvůli maličkostem.
 
Všemi hlasy bylo odsouhlaseno následující ustanovení:
Splatnosti příspěvku do FO a zálohy na služby jsou do konce příslušného kalendářního měsíce. Pokud nebude úhrada provedena v termínu, bude se počítat poplatek z prodlení 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení. V případě uzavření dohody o dlužných splátkách, nebude počítán poplatek z prodlení.
 
4.) Kontrola úkolů z 29. 11. 2012
Ad2) Byla vybrána firma na revitalizaci fasády včetně objednávky a zajištění úvěru.
Ad3) Schválený Domovní řád byl instalován ve všech vchodech a je vyvěšen na stránkách Společenství - www.dumacko.estanky.cz .
 
5.) Energetický štítek
Přítomní vlastníci byli seznámeni splatností zákona 318 / 2012 Sb. Kterým se mění zákon č. 406 / 2000 Sb. O hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů.
 
Povinnost vystavit energetický štítek se nyní týká vlastníků nemovitostí v těchto případech:
Při prodeji: bytové jednotky nad 50 m2
U pronájmu: objektu určeného k bydlení – ucelená část budovy (rozloha větší než 50 m2)
 
Do roku 2016 lze štítek nahradit předložením tří faktur za roční vyúčtování energií u pronájmu. Nelze při prodeji a při pronájmu po roce 2016. Nedodržením povinnosti lze očekávat soudní jednání a pokuty 50 až 100 tis. Kč, pokud to „aktivní“ poslanci zase nezruší.
 
Přítomní vlastníci se dohodli, že o vystavení štítku budeme usilovat ještě v tomto roce. Shromážděním na podzim bude vybrána firma, která štítek (průkaz) vypracuje. Pomoc v technických stavbařských záležitostech nabídl pan V. Bratršovský, za což mu děkuji.
 
6.) Diskuze a návrh akcí na další léta.
a) Vymalovat schodiště a chodby
 
b) Osvětlení vchodových dveří a vybraných vchodů do sklepa
 
c) Nové kvalitní vchodové dveře
 
d)Zajistit vhodné vizitky ke zvonkům a možnost kvalitního přístupu k jejich instalaci
 
e) Instalace kvalitních chodbových světel
 
f) V nové topné sezoně pozvat kvalifikovanou firmu na seřízení a úpravu topení, tak aby nehučelo, ale i dobře topilo
 
g) Pevné upoutání stojanů na kola v kolárnách, jedná se o podmínku pojišťovny při náhradě za zcizení kola.
 
7.) Různé.
Vlastníci byli informováni, že od 1. 6. 2013 platí vyhláška MěÚ Žďár nad Sázavou o zákazu podomního prodeje na katastru města. Doporučuji nepouštět tyto dealery do domu, pokud jste si je sami neobjednali. Je možnost nahlásit je Mě policii, pro porušení vyhlášky.
 
Byla provedena revize tlakových nádob v kotelně bez závad.
 
Bylo upozorněno na nepřípustnost skladování nepotřebných věcí ve společných prostorách sklepů a chodeb, které odporuje směrnici o požární ochraně a domovnímu řádu.
 
Na požadavek o rozšíření parkoviště před domem (v prosinci 2012), odpověděl vedoucí odboru komunálních služeb, že jej zváží a pokusí se akci zařadit do plánu na rok 2014.
 
Podle informace stavební firmy, začne revitalizace domu cca v polovině června, rozumí se letos.
 
8.) Závěr
Děkuji všem za účast a omlouvám se všem těm, co se z pracovních či jiných důvodů neúčastnili, že jsem jim nemohl navrhnout vhodnější termín schůze.
Děkuji všem za zodpovědný přístup k výměně vodoměrů. Stoprocentní úspěch, hodný Ginnesa.
Zápis bude také vyvěšen na www.dumacko.estranky.cz .
 
Zapsal: Ing. Pugner
Ve Žďáru nad Sázavou 16. 5. 2013

Zápis ze schůze Shromáždění vlastníků ze dne 29. 11. 2012.
 
1.) Prezence přítomných vlastníků a jejich zástupců.
Přítomných vlastníků a spoluvlastníků: 27
Z toho 25 vlastníků z právem hlasovat pro usnesení.
Byla splněna podmínka pro možnost shromáždění se usnášet.
 
2.) Výběr firmy pro revitalizaci fasády, částečné zateplení výměnu okapů vč. dešťových svodů.
Bylo obesláno celkem 9 firem. Zájem projevily 4 firmy, z toho seriozní nabídky podaly 2. Jedná se o Fasády-halamka a Stanislav Sálus, Systémové stavby s.r.o. Vybrána byla firma Stanislav Sálus Systémové stavby s.r.o., jejichž nabídka obsahovala veškeré ocenění našich požadavků a byla cenově nejvýhodnější.
Firma nabídla cenu díla ve výši 1 611 256. - Kč včetně DPH 14%. Dále záruku 72 měsíců po ukončení stavby. Finanční zabezpečení je navrženo následně. Na 1 milion korun si vzít úvěr u ČSOB, kde máme také družstevní účet, s dobou splatností 3 roky, anuitní měsíční splátkou cca 29 000 Kč úrokem cca 2,81% p. a. Realizace stavby duben až červen 2013. Dle informace banky jsou úvěry letos bez poplatku. Možno úvěr otevřít do konce roku s podmínkou odloženého čerpání v roce2013.
Zbylou část 611 256. - Kč čerpat z fondu oprav.
Hlasování k bodu 2.

 

pro
23
proti
0
zdržel se
2

 

Realizace bodu 2 byla schválena.
Objednávku díla a úvěr zajistí Ing. M. Pugner, M. Rousek
 
3.) Domovní řád.
Na schválení by předložen návrh, který 4 měsíce visel v každém vchodu. Jediná připomínka doplnění byla o dodržování klidu v neděli a ve svátek po celý den. Toto neodporuje Občanskému zákoníku 72 / 1994. Je doplněno v kapitole III. Odstavec 1. Domovní řád bude vytištěn na folii  v tiskárně 5x a bude instalován na čelní stěnu 1. podlaží v každém vchodu.
Hlasování k bodu 3.

 

pro
23
proti
2
zdržel se
0

 

Realizace bodu 3 byla schválena.
Zajistí Ing. M. Pugner
 
4.) Kontrola úkolů ze zápisu ze schůze 3. 5. 2012.
V důsledku neustálého připomínání požadavku na zateplení a balkony, byl připomenut výsledek hlasování z 3. 5. 2012, a to 18 hlasů proti a 7 pro z 25-ti hlasujících. Doufám, že v normální společnosti je to srozumitelné. Nebo ne?
Ad 5.2 – Revitalizace fasády – poptávky – splněno viz bod 2 tohoto zápisu.
Ad 5.3 – Isolace základu severní stěny – realizováno v srpnu fou STAKO za 137 778. - Kč 
Ad 5.4 – Seřizování a oprava vchodových dveří bylo 2x a s nevalným výsledkem.   Důsledkem zkřížení rámů, prasklých pantů, málo funkčních Bran a změny venkovních teplot není v silách zajistit bezproblémové zavírání a těsnění dveří. Zatím je nutno důsledně ručně dovírat dveře. Do příštího shromáždění je třeba zvážit výměnu dveří za kvalitní, i když dražší než jsou, stávají typu VLASTA. Peníze za seřizování a opravy
(3146. - + 1819. - Kč  PAMEX) jsou vyhozené oknem.
- Zábradlí u sklepa- doplněny příčky, ukotvení, zabetonování a nátěr bylo provedeno v červenci
(7645. - Kč PAMEX).
- Dne 29. 5. 2012  byla provedena revize hromosvodů (1134 Kč EB-ZET, s.r.o.). V revizní zprávě v závadách je uvedeno „ u svodu č. 6 těsná blízkost satelitů“. Do vchodu jsem umístil upozornění na tuto závadu s doporučením přemístění satelitů. Jak je patrno nezájem i když možnost přeskočení blesku je reálná.
 
5.) Hospodaření s financemi společenství s výhledem do konce roku 2012.
Shromáždění bylo seznámeno s pravidelnými platbami správci PAMEX (měsíčně 2880. - Kč ),obsluha kotelny Be & Pe (2135. - Kč za kvartál ), pojištění domu PETRAST ( cca 8500.- Kč- zvyšuje se ročně o inflaci) a požární revize fa Kučera ( cca 500.- Kč).
Fond oprav a údržby ( FO )
Předpokládané příjmy k 31.12.2012:      cca 1 476 000.- Kč
Předpokládané výdaje k 31.12.2012:      cca 210 000.- Kč
 Zůstatek k 31.12.2012 :                                cca 1 266 000.- Kč
Pro ilustraci , výše financí při realizaci platby za fasádu ( cca 600 tis. Kč ) bude v 6/2013 minimálně 800 tis. Kč na účtu.
 
6.) Organizační záležitosti.
Byla podána informace o možnosti bezplatně používat hliníkové schůdky umístěné v kotelně. Pro pořádek je třeba se zapsat do knihy.Dále parkování aut podél domu při sněhovém přídělu ( možnost přístupu techniky MěÚ na odklízení sněhu ), zbytečné svícení ve sklepě atd.
 
Předsedou výboru byly navrženy odměny pro pana Filipa Bartoše a Miloše Štěrbu po 5000 Kč, jako poděkování za uplynulou činnost ve vedení Společenství.
Odměna byla jednohlasně plénem odsouhlasena.
Vystavení částky zajistí pokladní paní Katolická. Předání provede Ing. Pugner.
 
Dále byla navržena odměna pro bývalou pokladní paní Havelkovou. Vzhledem k tomu, že dodnes nepředala zbývající peněžní částku 1 800.- Kč za pronájem sušárny Polednovým, byla jednohlasně zamítnuta. Částka 1800 Kč bude odepsána, jako „ odměna“ za její práci.
 
Předsedou byla také navržena odměna pro členy vedení Společenství ve výši 10 000Kč celkem. Jedná se vyrovnání nákladů na činnost, spotřební materiál, telefonní a e-mailové náklady.
Požadavek byl jednohlasně plénem odsouhlasen.
 
7.)Diskuze .
Byl podán námět k diskuzi na rozšíření parkoviště před domem mezi vchody 42 a 44 a u přístavku 46. Ze zkušeností pana Štěrby , který se snažil o rozšíření parkoviště pod domem a jeho vyznačení stání pro auta, moc naději na úspěch není. Za pokus to ale stojí. Anketa mezi přítomnými dává většinový názor (13 pro, 5 proti), že se to má zkusit. Všichni víme ,že to není v našich rukou, ale v rukou volených představitelích  MěÚ odboru dopravy. Jen pro úplnost, náklady by byly hrazeny úřadem z Vašich daní z rozpočtu MěÚ.
Závěr.
Děkuji všem přítomným za účast a je mi líto těch, co se nemohly účastnit pro nemoc, odpolední směnu, pracovní vytížení a další překážky. Omlouvám se za termín schůze, ale čtvrtek je zatím historicky nejvhodnější.
 
Přeji Všem krásné prožití Vánoc a šťastný Nový rok 2013.
 
Zapsal: M. Pugner
Ve Žďáru nad Sázavou 30.11.2012


Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 3. 5. 2012

1)      Úvodem byla provedena prezence vlastníků. Účast potvrdilo celkem 25 vlastníků z 36 s platným hlasovacím právem. Tím byla splněna podmínka nadpoloviční většiny se schopností se usnášet dle čl. VI odstavec 10 stanov.
2)      Předseda provedl přivítání přítomných vlastníků a nájemníků. Byl představen nový výbor Společenství ve složení: předseda p. Pugner, místopředseda p. Rousek, pokladní pí. Katolická, předseda revizní komise pí. Mlčochová a členka sl. Šteidlová. Předseda poděkoval všem členům minulého výboru, zvláště těm co vydrželi až do konce funkčního období.
3)      Byla připomenuta historie podstatných oprav a modernizací od roku 1955 do konce roku 2011, včetně finanční náročnosti po roce 2005, kdy proběhla privatizace domu č. p. 1911-1915.
4)      Pani Mlčochová seznámila přítomné s revizní zprávou o hospodaření Společenství v roce 2011. Dále byla kritizována činnost či nečinnost bývalé pokladní pí. Havelkové při předávání pokladní agendy novému výboru. Podle poslední SMS pani Havelková pracuje na předání písemností a peněz. Doufejme, že nebude potřeba použít drastických donucovacích prostředků jako je soud či exekutor.
5)      Byl předložen návrh na další činnost v oblasti oprav a modernizací. Na doporučení pléna byla otevřena otázka vybudování balkonů resp. lodžií.
5.1 Zateplení a nové balkony
Hlasování:       pro 7             proti 18               zdržel se 0              neschváleno
 
5.2 Revitalizace fasády, soklu, ponechání sgrafit, zateplení východní stěny hl. budovy, výměna okapů a dešťových svodů - poptávky s realizací v roce 2013
Hlasování:       pro 19             proti 5                zdržel se 1               schváleno
 
5.3 Letos hydraulická isolace základů severní stěny hlavní budovy
Hlasování:         všichni  pro                                                             schváleno
 
5.4       Úprava a seřízení vchodových dveří odbornou firmou
            Doplnění příček zábradlí, ukotvení a natření u východu ze sklepa
            Zabránění zatékání ze strany štítových stěn dle situace
Hlasování:       všichni  pro                                                                schváleno
 
5.5 Revize hromosvodů – povinnost dle zákona a podmínek pojistné smlouvy
 
6) Předání přeplatků za služby v roce 2011.
 
Různé
Předseda navrhne Domovní řád, který nebyl dosud zpracován. Návrh bude vyvěšen na nástěnkách k diskusi a projednán případně sválen na příštím shromáždění asi na podzim.
 
Přílohy: prezenční listina (nebude vyvěšena)
             revizní zpráva
 
Zapsal Ing. Pugner
Ve Žďáru nad Sázavou
4. 5. 2012