Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

DOMOVNÍ ŘÁD
I. ÚVOD
Domovní řád Společenství vlastníků vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla ze zákona č.72/1994 a příslušných doplňků.

Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení v domě č. p. 1911-1915 v Brodské ulici ve Žďáru nad Sázavou, tj. pro vlastníky bytů a členy jejich domácností a pro vlastníky bytů a jejich nájemníky (dále jen „uživatel bytu“).
 
II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR
1. Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními dveřmi, uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, ústředního topení, elektro-instalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily a kromě hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu je dále uzavíratelná sklepní kóje, příslušející k danému bytu.

2. Společnými prostorami se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, vchody, schodiště, balkony, chodby, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické, teplovodní sítě, prostory pro ukládání kol a kočárků, sušení prádla, další místnosti bez specifického označení a chodba mezi sklepními kójemi.

3. Každý uživatel bytu je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. Je povinen udržovat svůj byt na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a provádět včas potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele bytů v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.

4. Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí, buď uvedení do původního stavu  nebo náhrada v penězích. Bez souhlasu výkonného výboru a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ohrožena jeho statika nebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, apod.).

5. Vlastník bytu, který poskytne byt do pronájmu nebo jej přenechá k dočasnému užívání třetí osobě, je odpovědný za to, že tyto osoby dodržují domovní řád v celém rozsahu. Pokud by osoby, užívající byt nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním řádem, anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má výkonný výbor právo vlastníka vyzvat jak k úhradě případně vzniklých škod, tak i k ukončení podobného nájemního vztahu.

6. Vlastník bytu, který sám v bytě nebydlí (buď jej pronajímá, anebo jej navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací, pozvánek event. zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí, přijímaných písemně oběžníkem.
 
III. DENNÍ ŘÁD
1. Noční klid musí být dodržován v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.  V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, používat vysavačů a jiných hlučných zařízení a přístrojů (robotů, vrtaček, atd.), zpívat, hlučně se bavit a způsobovat větší hluk. V této době je žádoucí používat televizní, rozhlasové nebo gramofonové přístroje používat tak, aby jejich zvuk nepronikal do okolních bytů. V této době nelze též používat domácí automatické pračky, zvláště pak v případech, kdy jejich umístění a vyvážení je zdrojem většího hluku. Uživatelé bytu jsou odpovědní i za hluk, který mohou způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí, apod.) a podle okolností tomu zabránit.

2. Vlastník každého bytu má právo na jeden klíč ke každé ze společných uzamykatelných prostor,pokud je používá (kočárkárna, kolárna, sušárna, atd.). Tyto prostory nesmí sloužit ke skladování nepotřebných věcí. O případné změně jejich užívání rozhodnou vlastníci společně.

3. Běžný úklid společných prostor jakož i úklid předsazeného schodiště provádějí uživatelé bytů dle vzájemné dohody. Při mimořádných situacích, kdy uživatel bytu znečistí společné prostory (při malování, stěhování, stavebních úprav bytu apod.) je povinen neprodleně po ukončení prací odstranit způsobené znečištění bez ohledu na dohody. Při nedodržení dohody běžného úklidu je výbor oprávněn zajistit úklid externí firmou na náklady uživatele bytu.
 
IV. TECHNICKÝ PROVOZ
1. Z obecně platných předpisů a ze Stanov společenství vyplývá pro vlastníky bytů povinnost pečovat o řádný provoz a technický stav domu. K zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: základní údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, běžné opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. V zájmu řádného provedení těchto prací je uživatel bytu povinen umožnit přístup k vodovodní, elektrické instalaci, k topení a ke kanalizačnímu svodu. Rovněž tak je povinností zpřístupnit tato zařízení, která jsou společným vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých bytů (viz bod 1. čl. II tohoto Domovního řádu).

2. Mezi nejzákladnější preventivní opatření k předcházení poruch patří :

a) uvnitř bytu
- nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů než připouští norma,
- pravidelně, alespoň 1x měsíčně protáčet uzávěry radiátoru topení, ventilů teplé a studené vody, uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění,
- průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na přívodu klozetu .

b) společné prostory
- dodržovat pravidla protipožární ochrany,
- kontrolovat v každém poschodí způsob větrání a po vyvětrání zavírat chodbová okna,
- udržovat pořádek a čistotu,
- sušárny prádla a event. další prostory určené ke zvláštním účelům používat vždy na nezbytně nutnou dobu tak, aby jejich použití bylo k dispozici i ostatním uživatelům.

3. Předepsané technické, bezpečnostní i protipožární prohlídky, zkoušky a revize budou organizovány správcem domu a budou hrazeny z fondu oprav Společenství.
 
V. BEZPEČNOST A POŘÁDEK
1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:
a) Domovní vchodové dveře a u sklepa se důsledně zamykají na klíč v době nočního klidu. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám.
b) Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.

2. Hlavní uzávěry vody, domovní elektrické rozvodny (pro osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám.

 
3. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.

4. V případě vzniku požáru je nutno okamžitě upozornit ostatní obyvatele a zahájit hašení hasicími přístroji nebo hadicí z hydrantu, umístěnými na chodbách a neprodleně přivolat hasiče.

5. Chov a držení psů v bytech podléhají obecně závazným právním předpisům, kterými jsou majitelé psů povinni se řídit.

6. Chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je chovatel povinen oznámit výkonnému výboru.

7. Je zakázáno kouřit ve všech společných prostorách domu.
 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Domovní řád byl schválen usnesením shromáždění Společenství vlastníků dne 29. 11. 2012 a vstupuje v platnost dnem schválení.

2. Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů bytu. Schvalování doporučených změn se provádí na shromáždění Společenství vlastníků.

 
Ve Žďáru nad Sázavou 29. 11. 2012