Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární poplachová směrnice

 1. Povinnosti občanů
Každý, kdo zpozoruje požár, který může uhasit, je povinen tak neprodleně učinit za použití všech dostupných a vhodných hasících prostředků. V případě, že nelze vlastními silami požár uhasit, je povinností přivolat požární jednotku Hasičského záchranného sboru a provést nezbytná opatření k záchraně osob. Požární jednotku je třeba informovat i v případě, že požár byl v zárodku zlikvidován. Každý občan je povinen řídit se pokyny velitele zásahu, který rovněž řídí případnou evakuaci osob.
 Důležitá telefonní čísla pro případ ohlášení požáru.
 OHLAŠOVNA POŽÁRU .........................................150, 112
Záchranná služba .....................................................155
Policie ČR ………………………………………….158
Městská policie ……………………………………156
Hasičský záchranný sbor... ……………………..…150
Poruchy elektřiny ...………………………840 111 222
Havarijní služba ( PAMEX) ....…………...566 617 285
2. Postup při ohlášení požáru:
Požární poplach v objektu je vyhlašován voláním “ HOŘÍ “. Při ohlášení požáru na ohlašovnu požární jednotky je nutno oznámit: přesné místo a adresu požáru, co hoří, rozsah, jméno a telefonní číslo, ze kterého je oznámení podáváno. Zavěsit sluchátko a vyčkat zpětného ověření.
 POŽÁRNÍ ŘÁD
bytových domů
Část I
Požární řád je platný pro bytové domy, prádelny, výměníky (předávací stanice), sklepní a ostatní společné prostory. Bytové domy jsou provedeny z nehořlavých materiálů jako vícepodlažní.
 Část II
Požární nebezpečí spočívá zejména při manipulaci s hořlavými kapalinami, při provozu tepelných spotřebičů bez dozoru, používání plynových spotřebičů, při neodborných zásazích do elektrické nebo plynové instalace, používání otevřeného ohně, kouření apod.
Část III
Je zakázáno:
1. Ve sklepních a ostatních prostorách volně přístupných skladovat a ukládat hořlavý materiál včetně hořlavých kapalin (papír, dřevo barvy, ředidlo apod.).
2. Poškozovat hasební zařízení a techniku ( hasící přístroje, požární hydranty, kouřové klapky apod. ) bytového domu
3. Garážovat motocykly ve společných prostorách s výjimkou motocyklů s obsahem motoru do 50 cm3 v prostorách určených pro úschovu jízdních kol a motocyklů
4. Zasahovat do elektrické instalace osobám bez elektrotechnické kvalifikace
5. Snižovat průchozí profil schodiště včetně podest na šířku menší než 110 cm ( např. uložením skříní, botníků apod.)
6. Využívat prostory bytového domu jinak, než je určeno projektovým řešením ( např. dílny, opravny, prodejny apod.) bez řízení o změně užívání
7. Ukládat materiál do vzdálenosti menší než 10 cm od rozvodu vody, topení a plynu
8. Zarovnávat přístupy k hasební technice, uzávěrům vody a plynu a hlavnímu vypínači elektrické energie
9. Používat ve společných prostorách tepelné spotřebiče, které nejsou součástí vybavení domu bez povolení majitele
10. Snímat ochranné kryty osvětlovacích těles (po opravě tělesa kryt bezodkladně instalovat)
11. Ponechat zapnuté tepelné spotřebiče bez dozoru
12. Ponechávat děti bez dozoru
 
Část IV
1. Každý je zejména povinen:
- podle svých sil a schopností učinit opatření k záchraně osob a k zamezení šíření požáru
- vyhlásit požární poplach a přivolat požární jednotku podle poplachových směrnic
- zabezpečit, aby požár byl neprodleně nahlášen ohlašovně požáru Hasičského záchranného sboru
- při zjištění požární závady ji neprodleně ohlásit majiteli domu (členům výboru), který zabezpečí její odstranění
2. Vzniku požáru lze zabránit důsledným dodržováním požadavků PO uvedených v tomto požárním řádu. Za dodržování požadavků PO jsou odpovědni všichni uživatelé domu, to je vlastníci a nájemníci. Odpovědnost za PO je zakotvena v zákonu č. 133/1985 Sb., jeho novelizací a PO ve znění pozdějších předpisů a v prováděcí vyhlášce č. 246/2001 Sb.
 
Ve Žďáře nad Sázavou 30. 12. 2003 a doplnění v 1/2013